Att bli mamma

En del kvinnor känner redan som små flickor att en av deras livs största önskningar är att bli mamma, och denna känslan tar de med sig i vuxen ålder. De ser fram emot att bli gravida och när de blir det ser de det som ett av livets största äventyr. Det är dels en kroppslig upplevelse – alla förändringar som kroppen går igenom, alla små under, exempelvis att kroppen instinktivt vet vad den behöver och inte behöver, för att inte tala om alla förändringar den går igenom för att anpassa kvinnan för det stundande moderskapet. Dels är det de psykiska upplevelserna som kan pendla från stark eufori, mening med livet, och kvinnlighet till självtvivel och rädsla.

Det finns samtidigt kvinnor som inte känner att moderskapet är en självklarhet. Inte alla kvinnor drömmer om att skaffa barn eller ser det som ett av livets mål. Dessa kvinnor har inte nödvändigtvis något emot barn generellt, men känner av olika anledningar inte lusten att skaffa egna. De kvinnor som uttrycker detta möts ofta av en stark reaktion från samhället i stort och av deras vänner respektive familj. Många tenderar att ifrågasätta en kvinna som väljer eller uttrycker att hon ej vill ha barn. Det tycks upplevas som ett starkt brott mot normen, och blir inte sällan direkt eller indirekt ifrågasatt. Trots dagens moderna samhälle med stort fokus på jämställdhet, verkar frågan om moderskapets vara eller inte vara, fortfarande en fråga som berör och ibland upprör.

Modersinstinkt – en biologisk eller social företeelse

Modersinstinkt anses vara något stadigvarande och självklart, något som alla kvinnor förvärvar under graviditetens gång och speciellt under samt efter förlossningen. Detta verkar dock inte alltid vara fallet, utan det verkar snarare vara en känsla som kan komma och gå, menar en fransk filosof vid namn Elisabeth Badinter som har studerat kvinnors tankar och känslor kring moderskap och modersinstinkten under 200 år. Det finns samtidigt många normer kring moderskap och vad det innebär att vara en god mor. En rådande uppfattning har varit att moderskapet och dess instinkt är biologiskt skapad, men senare tids forsknings hävdar däremot att det snarare handlar om en socialt skapad norm, med normativa kvinnliga attribut som blir tillskrivna kvinnor menar Ulla Holm (1993) i sin studie “Medvetande och praxis”.

Den positiva sidan av moderskapet

Det finns många kvinnor, världen över, som hävdar att deras moderskap var det bäst de har gjort i sitt liv. Dessa kvinnor talar om den överväldigande kärleken de upplever till sitt barn – denna ständiga känslan av att vara nykär och förundrat av det mirakel ett barn är samt den stora kärleken de känner till respektive och får tillbaka från sitt barn. De vittnar om att innan de fick barn visste de ej vad kärlek verkligen var, att de efter barnets nedkomst har fått en helt ny mening med sitt liv och helt nya, bättre, prioriteringar. Den egna existensen blir plötsligt sekundär, alla mödor och uppoffringar glöms snabbt bort, likväl de smärtor och lidande de fick och får uppleva.

Negativa aspekter med moderskapet

Ingenting existerar utan en motpol, och så är det även gällande de tankar och känslor som finns kring moderskap, även om det verkar vara något mera tabubelagt och kanske inte lika ofta fullt uttryckt. Det kan dock exempelvis vara att de förväntade lyckokänslorna aldrig kommer utan att det tvärtom uppstår varierande känslor av nedstämdhet. Vidare kan känslor som otillräcklighet, självtvivel, kaos och enorm trötthet dominera. Det kan bero på allt från att förväntningarna inte motsvarande verkligheten, till olika motgångar i form av problem med amning, långa perioder av sömnlöshet, bristfällig kontakt med det nyfödda barnet och som tidigare nämnt otillräcklighet, bland annat vad gäller att möta barnets behov. Ett nyfött barn kan även innebära oanade påfrestningar på parförhållandet, som ökar känslorna av nedstämdhet och kaos.

Livet är ett oanat äventyr, likaså att bli mamma

Precis som med mycket annat i livet, kan de föreställningar du har om något antingen överträffa dina förväntningar, göra dig besviken eller lämna dig med en känsla av tomhet. Nya upplevelser kan både ge dig mycket glädje men de kan även överrumpla dig, och till med skrämma dig, speciellt i början. Många tankar och känslor kan uppstå och det bästa är nog att försöka var i nuet, att ge den nya situationen tid – samtidigt som det är viktigt att försöka hitta möjligheter till vila och återhämtning. Den spännande frågan som återstår och är fortfarande inte helt besvarad i forskningen är dock – i vilken grad är moderskapet en biologisk respektive en social företeelse, med allt vad det innebär.

Att bli mamma